Дейности

Медицински

Благодарение на висококвалифицираните медицински кадри, в лицето на лекари и медицински сестри с дългогодишен стаж, имаме възможност да предложим отлична грижа  за настанените при нас деца. В момента в стационалния блок се отглеждат 28 деца, 90% от тях с много тежки увреждания. Осигуряваме присъствието на медицинско лице денонощно. За двигателните дефицити на децата се грижат рехабилитатори.

 

Кратък преглед на медицински дейности в стационарния блок:

1. Лечение на децата при текущи остри и хронични заболявания. Лечение и продължително обслужване на деца, хранени със сонда, пре – или пост- оперативни грижи.

2. Организиране и осъществяване на консулти, високоспециализирани изследвания, оперативна интервенция и терапия в лечебни заведение от цялата страна, според конкретните случаи. Имаме възможност да осигурим придружител на децата при консулти или хоспитализация.

3. Обща и специфична профилактика- задължителни ваксинации, имунизации.

4. Специфични грижи и медицинско обслужване на деца с тежки вродени и придобити увреждания.

5. Специализирана рехабилитация на деца с нарушения в моториката от периферен или централен характер и проблеми в опорно-двигателния апарат – детски травматизъм с/или без умствена недостатъчност отглеждани в домашна среда.

6.Натрупаната практика до момента ни насочва към проект, който предвижда предоставяне на палеативни грижи, които отговорят на физическите и  емоционалните потребности на децата в хода на  напредналите заболявания/тежко болни, онкологично болни, терминално болни и т. н./

7. Предвиждаме също създаването на услуга, която предлага продължително лечение/продължителност до 3месеца/ на деца  след проведено активно болнично лечение.

Немедицински

Немедицинските грижи са приоритер предимно на Дневния център за деца с увреждания, в който работи екип от специалисти- психолог, рехабилитатор, стажанти: специална психолодия и логопедия, помощник възпитатели и детегледачи. Дейността на Центъра е широко известна и отлично ценена не само от родителите на  ползващите услугата, но и от чуждестранни наблюдатели. Грижата за децата е комплексна, включва не само когнитивно обучение на децата, но и създаване на добри практики за дейности от ежедневието/ самопомощ, хранене, създаване на умения за живот/. Дневният център има реализирани множество проекти в помощ на по-богатата и разнообразна работа с децата.

Центърът предлага целодневна и почасова услуга за децата. Целодневната услуга е за деца, които имат дефицити в умственото развитие, аутистичен спектър, хиперактивност, вродени или придобити увреждания, генетични синдроми и т.н.

Почасовата услуга е приоритетно насочена към почасовата рехабилитация на деца от 0 до 3години. Предлага се почасова услуга- психологична консултация и подкрепа, работа със семейството, логопедична работа.

Социален работник отговаря за изрядността на документацията и връзката с обществени и други социални институции. Също така уведомява родителите за провеждането на събития, касаещи родителите на децата.

За вкусната и здравословна храна на децата работи модерен кухненски блок.

Бързо и удобно е прането на дрехи и завивки на децата в пералния сектор.

За транспортирането на децата разполагаме с два автомобила.

Поддръжката на зелените площи и  съоръженията също се осигурава от персонал на ДМСГД.

Кратък преглед на немедицинските дейности :

 

1. Общи грижи за децата за осигуряване на нормално физическо и психично развитие, рационално хранене
условия за социализация (посещение на детска градина, детски мероприятия и др.) Собствен транспорт за сутришен прием и вечерно връщане на децата от и до дома.

2. Социална работа

 • Превенция на изоставането на деца в институция.
 • Работа по деинституционализацията на децата.
 • Работа с родителите на децата настанени за временно отглеждане в ДМСГД
 • В помощ на осиновителите преди изписване на децата
 • Изготвяне на досие и поддържане на документацията на всяко дете.

3. Педагогически дейности

Изготвяне на индивидуален педагогически проект на всяко дете и периодично отчитане на нервно-психическото му развитие.

 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Музикална дейност;
 • Физическо възпитание;
 • Говорни и комуникативни умения;

4. Психологически дейности

Психодиагностика и консултиране:

 • Психодиагностика на деца със специални нужди, изготвяне на психологически оценки и характеристики;
 • Консултиране и “придружаване” на родители на деца със специални нужди;
 • Консултиране по проблемите на осиновяването.

5. Работа с родители
Консултации със специалисти (лекари, психолози, социални работници и др.) и обучение на родители на деца със специални нужди.