Дневен център за деца с увреждания

Материалната база на ДЦДУ към ДМСГД “Мария Луиза”, с.Бузовград

В ДЦДУ работят следните специалисти:

  1. психолог – Ана Стефанова
  2. специален педагог (стажант) – Кремена Рачева
  3. логопед (стажант) – Петя Стойчева
  4. рехабилитатор – Калинка Рашкова